Privatumo Politika

 

UAB „Abili“
PRIVATUMO POLITIKA

UAB „Abili“ (toliau – Bendrovė) yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad
asmens duomenys Bendrovėje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens
duomenų apsaugos reikalavimų.
 
Privatumo politika parengta vadovaujantis šiais teisės aktais:
1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių
asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR);
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
2. Lietuvos Respublikos asmens teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ);
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.5368B592234C?faces-redirect=true
3. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu (toliau – ERĮ).

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.82D8168D3049/asr
 
Informacija apie Bendrovę:
 
UAB „Abili“
Įmonės kodas: 302817000
Adresas: Studentų g. 67, LT-51392 Kaunas
Tel. +370 686 30863
El. paštas info@abili.eu
https://www.abili.eu/
https://www.abilibalance.eu/
 
Informacija apie Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną
Bendrovės duomenų apsaugos pareigūnas
UAB „Abili“ direktorius Aurelijus Domeika,
adresas Studentų g. 67, LT-51392 Kaunas,
telefono ryšio numeris +370 686 30863
el. pašto adresas info@abili.eu
Duomenų apsaugos pareigūnas teikia informaciją apie asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje.
Privatumo politikoje pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymo Bendrovėje tikslus,
teisėtumo sąlygas, Bendrovės tvarkomus asmens duomenis, jų kilmę, saugojimo terminus, teikimo
tikslus, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką, duomenų gavėjus.
 
Asmens duomenų tvarkymo Bendrovėje tikslai ir teisėto tvarkymo sąlygos
Bendrovė Jūsų, kaip duomenų subjekto, asmens duomenis tvarko šiais tikslais:


1. Sveikatos priežiūros paslaugų teikimas;
2. Elektroninės prekybos vykdymas;
3. Tiesioginė rinkodara (naujienlaiškio siuntimas);
4. Klientų aptarnavimas, paslaugų ar produktų teikimas;


Bendrovė, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, remiasi šiomis BDAR įtvirtintomis teisėto asmens
duomenų tvarkymo sąlygomis:


1. Jūsų sutikimo (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), kai asmens duomenys tvarkomi naujienlaiškių
siuntimo tikslu.
2. Tvarkyti duomenis būtina, siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant
imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio, 1 dalies, b
punktas), kai asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais: sveikatos priežiūros paslaugų teikimas,
vykdyti elektroninę prekybą, klientų aptarnavimą, paslaugų ar produktų teikimas. Be to, tvarkyti

duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 str., 1
dalies, c punktas), kai asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais: sveikatos priežiūros paslaugų
teikimas.
3. Tvarkyti duomenis būtina, siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų
(6 straipsnio, 1 dalies f punktas), kai asmens duomenys tvarkomi darbuotojų, klientų, pacientų ir
Bendrovės turto bei įrenginių apsaugos, prevencijos nuo teisės pažeidimų, pažeidėjų identifikavimo,
teisės pažeidimų ir jų aplinkybių išaiškinimo tikslais.


Bendrovėje tvarkomi asmens duomenys


Sveikatos priežiūros paslaugų teikimas tikslu renkami ir tvarkomi šie asmens duomenys:


1. Asmens identifikavimo duomenys: vardas pavardė.
2. Demografiniai duomenys: amžius (gimimo data); lytis.
3. Sveikatos duomenys: Paciento kūno dalių metmenys.
4. Kontaktiniai duomenys: gyvenamoji vieta (adresas); elektroninio pašto adresas (duomuo nebus
renkamas, jei Klientas tokio neturi ir/ar nesutinka teikti); telefono numeris (duomuo nebus
renkamas, jei pacientas tokio neturi ir/ar nesutinka teikti).


Elektroninės prekybos tikslu renkami ir tvarkomi šie asmens duomenys:


1. Asmens identifikavimo duomenys: vardas pavardė.
2. Demografiniai duomenys: amžius (gimimo data).
3. Sąskaitos duomenys: banko sąskaitos numeris.
4. Duomenys apie sandorius: informacija apie įsigytas prekes/paslaugas.
5. Technikos įrenginiai: IP adresas.
6. Kontaktiniai duomenys: gyvenamoji vieta (adresas); elektroninio pašto adresas; telefono numeris.


Tiesioginės rinkodaros tikslu renkami ir tvarkomi šie asmens duomenys:


1. Kontaktiniai duomenys: elektroninio pašto adresas.


Klientų aptarnavimo, paslaugų ar produktų teikimo tikslu renkami ir tvarkomi šie asmens
duomenys:


1. Asmens identifikavimo duomenys: Prekių/Paslaugų teikėjų/užsakovų darbuotojų vardas, pavardė.
2. Kontaktiniai duomenys: darbinės veiklos vieta (adresas); elektroninio pašto adresas; telefono
numeris.
3. Demografiniai duomenys: amžius (gimimo data); lytis.
4. Sveikatos duomenys: Paciento kūno dalių metmenys.


Ar asmens duomenis pateikti Bendrovei privalote?


Jei Jūs nepateiksite mums asmens duomenų, kurie yra būtini siekiant sudaryti ir/ar įvykdyti sutartį,
arba kurių pateikimas yra numatytas teisės aktuose arba sutartyje, mes negalėsime Jums suteikti
paslaugų.
Informuojame, kad norėdami užsisakyti naujienlaiškį, Jūs privalėsite Bendrovei pateikti aukščiau
nurodytus savo asmens duomenis. Jūs galite pasirinkti, ar užsakyti mūsų naujienlaiškį, tačiau jei
pageidausite jį gauti, savo elektroninio pašto adresą pateikti privalėsite, nes, jo neturėdama,
Bendrovė naujienlaiškio Jums atsiųsti negalės.


Bendrovėje tvarkomų asmens duomenų kilmė

Iš ko galime gauti Jūsų duomenis:


1. Iš Jūsų tiesiogiai (Jums kreipiantis į Bendrovę dėl jos teikiamų paslaugų, sudarant sutartis, jungiantis
prie Bendrovės elektroninių paslaugų svetainės, teikiant skundą, prašymą ar pranešimą, užsakant
Bendrovės naujienlaiškį ar kt.);
2. Iš Jūsų atstovo.


Bendrovėje tvarkomų asmens duomenų perdavimas


Kam galime perduoti Jūsų asmens duomenis:


1. Valstybinėms institucijoms: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos; Teritorinės
ligonių kasos; teismams, policijai ir pan.
2. Finansų įstaigoms: draudimo bendrovės.
3. Paslaugų teikėjams: privačios sveikatos priežiūros įstaigos, kurjerių tarnybos ir pan.
Bendrovė Jūsų asmens duomenų neperduoda į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas, t. y.
už Europos Sąjungos ribų, išskyrus atvejus, kai tai ją įpareigoja atlikti teisės aktai ar teismai.


Kiek laiko Bendrovėje saugomi Jūsų duomenys?
Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis
apibrėžiamas atsižvelgiant į su klientu sudarytų sutarčių pobūdį, Bendrovės teisėtu interesu arba
teisės aktų reikalavimais (pvz., reglamentuojančiais ieškinio senaties terminą, medicininių
dokumentų saugojimo tvarką ir kt.).


Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas


Kokias teises turite?


Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę kreiptis į Bendrovę dėl klausimų, susijusių su Jūsų asmens
duomenų tvarkymu, t. y. turite šias teises:
1. Teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
2. Teisę susipažinti su duomenimis;
3. Teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
4. Teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
5. Teisę apriboti duomenų tvarkymą;
6. Teisę į duomenų perkeliamumą*;
7. Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu*.


* Ši teisė gali būti įgyvendinama tik tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys Bendrovėje tvarkomi
naujienlaiškių siuntimo tikslu.
Informuojame, kad nesutikdami su Bendrovės sprendimu, priimtu dėl Jūsų pateikto prašymo,
susijusio su Jūsų, kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, Jūs turite teisę pateikti skundą
Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.


Kaip galite kreiptis?

Norėdami pasinaudoti BDAR Jums suteikiamomis teisėmis, Jūs galite kreiptis į Bendrovę
su rašytiniu prašymu, patvirtinant savo tapatybę. Prašymai dėl BDAR teisių įgyvendinimo, nesant
galimybės nustatyti prašymą teikiančio asmens tapatybės, Bendrovėje nėra nagrinėjami.

Prašymai Bendrovei dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo klausimų gali būti pateikiami**:

1. Asmeniškai Bendrovėje adresu: Studentų g. 67, LT-51392 Kaunas;
2. Paštu ar per pašto ar kitus siuntinių pristatymo paslaugas teikiančius asmenis adresu: Studentų g.
67, LT-51392 Kaunas;
3. Elektroniniu paštu info@abili.eu
Reikalavimai prašymui, kai jie teikiami raštu:
1. Prašymas turi būti įskaitomas;
2. Prašymas turi būti pasirašytas;
3. Prašyme turi būti nurodytas Jūsų vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui
palaikyti;
4. Prašyme turi būti nurodyta, kokia teise norite pasinaudoti ir, kai taikoma, tokį prašymą
pagrindžiantys argumentai ar dokumentai;
5. Jei prašymą Jūsų vardu teikia atstovas, prašyme turi būti nurodyti ne tik aukščiau nurodyti
duomenys, bet taip pat Jūsų atstovo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija
ryšiui palaikyti.


Kaip galite patvirtinti savo tapatybę prašymo pateikimo metu?


Jūsų tapatybės patvirtinimo būdai:


1. Teikiant prašymą asmeniškai: pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą Bendrovėje
darbuotojui;
2. Teikiant prašymą paštu arba per pašto ar kitus siuntinių pristatymo paslaugas teikiančius asmenis:
kartu su prašymu turi būti pateikta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta
notaro, arba šio dokumento kopija, patvirtinta kita teisės aktų nustatyta tvarka;
3. Teikiant prašymą elektroniniu paštu: prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu.
Teikiant prašymą per atstovą: prie prašymo turi būti papildomai pateikiamas atstovavimą
patvirtinantis dokumentas ar jo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.


Ar galite pateikti prašymą elektroniniu paštu?


Galite, tačiau tokiu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu
arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir
nepakeičiamumą***. Prašymo pasirašymas kvalifikuotu elektroniniu parašu leidžia Bendrovei
tinkamai Jus identifikuoti ir užtikrinti, kad Jūsų prašoma informacija arba informacija apie Jūsų
prašytų veiksmų vykdymą (atsisakymą vykdyti) būtų atskleista tik tam asmeniui, kuriam ji skirta, t.
y. Jums.
Nuskenuotos pasirašytų prašymų kopijos ar skundai, pateikti elektroninio pašto pranešimu, jų
nepasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu, neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Toks
prašymo pateikimas gali būti kliūtis priimti Jūsų prašymą nagrinėti, todėl tuo atveju, jei neturite
kvalifikuoto elektroninio parašo, prašymą turėtumėte pateikti asmeniškai arba paštu.
*** Tuo atveju, jei pageidaujate atšaukti duotą sutikimą dėl Bendrovės naujienlaiškių gavimo, tokį
prašymą galite pateikti bet kuriuo Jums patogiu būdu (teikiant prašymą elektroniniu paštu, tokio
prašymo pasirašyti elektroninio identifikavimo priemonėmis nereikia).
Per kiek laiko Bendrovė atsakys?
Jūsų prašymai dėl Jūsų teisių, nustatytų BDAR, įgyvendinimo, nagrinėjami ne ilgiau kaip 1 mėnesį.
Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, šis laikotarpis gali būti pratęstas 2
mėnesiams.

______________
**Prašymo formą galite rasti paspaudę šią nuorodą: „Prašymas dėl duomenų subjektų teisių
įgyvendinimo“

 

UAB „Abili“
SLAPUKŲ POLITIKA

 
Ši slapukų politika nustato, kokius duomenis tvarkome interneto
svetainėse www.abili.eu, www.abilibalance.com (toliau – Interneto svetainė), kodėl juos renkame ir
kaip juos naudojame toliau, kokios duomenų subjektų teisės dėl šių duomenų tvarkymo.
Interneto svetainė priklauso UAB “Abili”, juridinio asmens kodas 302817000, adresas Studentų g.
67, LT-51392 Kaunas  (toliau – Bendrovė arba Duomenų valdytojas).


Kokią informaciją mes renkame?


Interneto svetainės priemonėmis Bendrovė renka tokius asmens duomenis: informaciją apie Jūsų
kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus bei naudojimąsi šia Interneto svetaine, įskaitant Jūsų IP
adresą, prisijungimo prie Interneto svetainės laiką ir datą.


Kas yra slapukas?


Slapukas – tai paprasta tekstinės informacijos rinkmena, kurią jūsų kompiuteryje ar mobiliajame
įrenginyje išsaugo jūsų lankomos svetainės serveris. Slapuko turinį galės gauti ar nuskaityti tik tas
konkretus serveris.
Kiekvienas slapukas jūsų naršyklei yra skirtingas. Slapuke įprastai nurodoma tam tikra anoniminė
informacija, pvz., unikalus identifikatorius, svetainės pavadinimas ir kai kurie skaičiai. Slapukai
padeda svetainei įsiminti tokius dalykus kaip jūsų nuostatos.


Kokius slapukus naudojame?


Mes naudojame slapukus kaip priemonę svetainės veiklos tobulinimui. Tokiu būdu galime jums
pasiūlyti geresnes naršymo galimybes bei suteikti lengvesnį priėjimą prie tam tikro turinio
informacijos. Naudojame žemiau apibūdinamus skirtingų tipų slapukus:

 •  Analizei: kai kuriuos slapukus naudojame rinkti anonimiÅ¡ką informaciją, kuri mums padėtų geriau
  suprasti jūsų poreikius ir padėtų užtikrinti nuoseklų tinklapio veikimą. Vieni slapukai dings iš
  naršyklės nustatymų nutraukus sesiją tinklapyje, kiti pasiliks naršyklės nustatymuose. Kai kurie
  mūsų slapukai gali rinkti ir saugoti informaciją, tokią, kaip geografinė padėtis, įrenginys, kuriuo
  naudojatės, operacinės sistemos ar naršyklė.
 • Prisijungimui: nuolatiniai slapukai yra saugomi jÅ«sų kompiuteryje iki galiojimo pabaigos arba
  ištrynimo. Tai padeda mums atpažinti jus kaip unikalų vartotoją grįžus, atsiminti jūsų pasirinkimus
  ar suteiktas paslaugas, taip išvengiant pasikartojančių veiksmų atlikimo.
  Kaip informuojame apie naudojamus slapukus?


Pirmą kartą prisijungus prie tinklapio, pateikiamas pranešimas, kuriame yra nuoroda „Sužinoti
daugiau“, nukreipianti į tinklapio dalį, kurioje pateikta visa informacija apie šiame tinklapyje
įdiegtus ir naudojamus slapukus. Bet kuriuo atveju slapukus kontroliuojate Jūs, todėl galite bet
kuriuo metu jų atsisakyti arba juos sunaikinti (ištrinti, išdiegti).


Kaip duodamas sutikimas dėl slapukų naudojimo?

Naudodamiesi tinklapiu ir informavimo eilutėje paspaudę mygtuką „SUTINKU“, Jūs patvirtinate,
kad sutinkate ir leidžiate tinklapio valdytojui į Jūsų galinį įrenginį (kompiuterį, planšetinį
kompiuterį, išmanųjį telefoną aparatą ir pan.) įrašyti slapukus.
Atkreipiame Jūsų dėmesį – jeigu minėtos informavimo eilutės viršuje pasirinksite „NESUTINKU“
arba neatliksite jokio pasirinkimo ir naršysite tinklapyje toliau, į Jūsų galinį įrenginį bus įrašomi tik
tie slapukai, kurie yra būtini tinklapio tinkamam funkcionavimui.


Kaip atsisakyti slapukų ir (arba) juos išdiegti?


Jūs pats galite valdyti ir (arba) išdiegti slapukus. Slapukus galite išdiegti dviem būdais:
Savo naršyklėje galite peržiūrėti savo kompiuteryje jau įdiegtus slapukus ir ištrinti juos po vieną
arba visus iš karto. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi (pvz. „Mozilla Firefox“ naršyklėje
puslapio dešinėje viršuje reikėtų rinktis ︙, tuomet „Options“ (Nustatymai), vėliau puslapio
dešinėje spausti „Privacy & Security“ (Privatumas ir sauga), tuomet „History“ (Istorija) skyriuje
spausti „Remove individual cookies“ (Pašalinti atskirus slapukus). Tuomet, norint ištrinti visus
slapukus iš karto, „Cookies“ (Slapukų) skyriuje spausti „Remove all“ (Pašalinti visus), galiausiai
apačioje dešinėje spausti „Done“ (Atlikta), o norint pašalinti slapukus po vieną, „Cookies“
(Slapukų) skyriuje reikia užeiti ant atitinkamo slapuko pavadinimo ir spausti „Remove Selected“
(Ištrinti pažymėtą). Konkretūs atliktini veiksmai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į Jūsų
naudojamą naršyklę.
Be to, galite nustatyti savo interneto naršyklę taip, kad ši blokuotų slapukus arba gautumėte
perspėjimą apie bet kokio slapuko įdiegimą. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi kiekvienoje
naršyklėje, todėl konkretūs atliktini veiksmai turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į Jūsų naudojamą
naršyklę.
Naršyklę galima nustatyti atskirai kiekvienam įrenginiui, kurį naudojate.
Pažymime, kad tinklapyje naudojamų slapukų išdiegimas arba blokavimas gali turėti įtakos
tinklapio veikimui ir kai kuriems jo funkcionalumams, taip pat neigiamai paveikti Jūsų naudojimąsi
tinklapyje prieinamomis paslaugomis.

Kokio tipo slapukai naudojami?


Slapukai gali būti „seanso slapukai“ (angl. session cookies), kurie yra naudojami tik kol naršysite
internete ir yra automatiškai ištrinami uždarius naršyklę, „nuolatiniai slapukai“ (angl. „persistent
cookies“), t. y. tokie, kurie saugomi Jūsų galiniame įrenginyje (kompiuteryje, planšetiniame
kompiuteryje, išmaniajame telefone ir pan.) tol, kol baigiasi nustatytas slapuko naudojimo laikas
arba Jūs atsisakote slapuko, pasinaudodami vienu iš būdų, aprašytų aukščiau, arba „trečiosios šalies
slapukai“, t. y. tokie, kurie naudojami asmens, kuris nėra tinklapio valdytojas.
Daugiau informacijos apie Internetinėje svetainėje naudojamus slapukus rasite čia:

Esminiai svetainės slapukai:


Pavadinimas: GRECAPTCHA
Paskirtis: išsaugo reikšmę, naudojamą patikrinti, ar vartotojas nėra robotas
Teikėjas: www.google.com
Paslauga: reCAPTCHA Peržiūrėkite paslaugos privatumo politiką
Šalis: Jungtinės Amerikos Valstijos
Tipas: http_cookie
Galiojimo laikas: 5 mėnesiai 27 dienos


Pavadinimas:_grecaptcha
Tikslas: išsaugoma vertė, naudojama patikrinti, ar vartotojas nėra robotas
Teikėjas: abili.eu
Paslauga: reCAPTCHA Peržiūrėkite paslaugos privatumo politiką
Å alis: Lietuvos Respublika
Tipas: html_local_storage
Galiojimo laikas baigiasi: nuolatinis


Pavadinimas: rc::f
Paskirtis: naudojama sekti ir analizuoti naudotojų elgesį, siekiant atskirti žmones nuo robotų ar automatinių
suderinta programinė įranga.
Teikėjas: www.google.com
Paslauga: reCAPTCHA Peržiūrėkite paslaugos privatumo politiką
Šalis: Jungtinės Amerikos Valstijos
Tipas: html_local_storage
Galiojimo laikas baigiasi: nuolatinis


Pavadinimas: rc::a
Paskirtis: naudojama sekti ir analizuoti naudotojų elgesį, siekiant atskirti žmones nuo robotų ar automatinių
suderinta programinė įranga.
Teikėjas: www.google.com
Paslauga: reCAPTCHA Peržiūrėkite paslaugos privatumo politiką
Šalis: Jungtinės Amerikos Valstijos
Tipas: html_local_storage
Galiojimo laikas baigiasi: nuolatinis

 

Analitikos ir tinkinimo slapukai:


Šie slapukai renka informaciją, kuri naudojama apibendrinta forma, kad padėtų mums suprasti, kaip naudojama mūsų svetainė, ar veiksmingos yra mūsų rinkodaros kampanijos, arba padėti mums pritaikyti svetainę jums.


Pavadinimas: g.gif
Paskirtis:
Teikėjas: pixel.wp.com
Paslauga:
Šalis: Jungtinės Amerikos Valstijos
Tipas: pixel_tracker
Galiojimo laikas baigiasi: sesija


Pavadinimas: _ga
Tikslas: įrašo tam tikrą ID, naudojamą duomenims apie mūsų svetainės naudojimą gauti
yra
Teikėjas: .abili.eu
Paslauga:,, Google Analytics” peržiÅ«ros paslaugos privatumo politika
Å alis: Lietuvos Respublika
Tipas: http_cookie
Galiojimo laikas: 1 metai 1 mėnuo 4 dienos

Pavadinimas: _ga_#
Tikslas: Naudojamas atskiriems vartotojams atskirti pagal atsitiktinio generavimo pavadinimą
nurodytas numeris kaip kliento identifikatorius, leidžiantis apskaičiuoti apsilankymus ir seansus
Teikėjas: .abili.eu
Paslauga:,, Google Analytics” peržiÅ«ros paslaugos privatumo politika
Å alis: Lietuvos Respublika
Įveskite: http_cookie
Galiojimo laikas: 1 metai 1 mėnuo 4 dienos


Neklasifikuoti slapukai:


Tai slapukai, kurie dar nebuvo suskirstyti į kategorijas. Šiuos slapukus klasifikuojame padedami jų teikėjų.


Pavadinimas: Prioritetas
Paskirtis:
Teikėjas: www.google.com
Paslauga:
Šalis: Jungtinės Amerikos Valstijos
Tipas: server_cookie
Galiojimo laikas baigiasi: sesija


Pavadinimas: wc_fragments
Paskirtis:
Teikėjas: abili.eu
Paslauga:
Å alis: Lietuvos Respublika
Tipas: html_session_storage
Galiojimo laikas baigiasi: sesija

Pavadinimas: wc_cart_hash
Paskirtis:
Teikėjas: abili.eu
Paslauga:
Å alis: Lietuvos Respublika
Tipas: html_session_storage
Galiojimo laikas baigiasi: sesija


Pavadinimas: wpglobus-language-old
Paskirtis:
Teikėjas: abili.eu
Paslauga:
Å alis: Lietuvos Respublika
Įveskite: http_cookie
Galiojimas baigiasi po: 11 mėnesių 30 dienų


Pavadinimas: cPaXreHDz
Paskirtis:
Teikėjas: abili.eu
Paslauga:
Å alis: Lietuvos Respublika
Tipas: server_cookie
Galiojimo laikas baigiasi: 1 diena


Pavadinimas: JINEMW
Paskirtis:
Teikėjas: abili.eu
Paslauga:
Å alis: Lietuvos Respublika
Tipas: server_cookie
Galiojimo laikas baigiasi: 1 diena


Pavadinimas: fytxurDNbHnU
Paskirtis:
Teikėjas: abili.eu
Paslauga:
Å alis: Lietuvos Respublika
Tipas: server_cookie
Galiojimo laikas baigiasi: 1 diena


Pavadinimas: wpglobus-language
Paskirtis:
Teikėjas: abili.eu
Paslauga:
Å alis: Lietuvos Respublika
Tipas: server_cookie
Galiojimas baigiasi po: 11 mėnesių 30 dienų


Pavadinimas: qnFvXPDE
Paskirtis:
Teikėjas: abili.eu
Paslauga:
Å alis: Lietuvos Respublika
Tipas: server_cookie
Galiojimo laikas baigiasi: 1 diena


Pavadinimas: wp EmojiSettingsSupports
Paskirtis:
Teikėjas: abili.eu
Paslauga:
Å alis: Lietuvos Respublika
Tipas: html_session_storage
Galiojimo laikas baigiasi: sesija

 

 

Jūsų asmens duomenų saugumas


Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi, laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos
Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones,
kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo,
atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.


Jūsų sutikimai ir teisės


Naudodamiesi mūsų Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad
susipažinote su šia Slapukų politika ir su ja sutinkate bei kartu suteikiate mums teisę rinkti, kaupti,
sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Slapukų politikoje numatytais tikslais visus čia nurodytus
asmens duomenis.

Jūs galite pateikti rašytinį prašymą (paštu, elektroniniu paštu ar pateikiant mūsų buveinėje) mums
suteikti Jums informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie
tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami. Į tokius prašymus mes atsakome teisės aktų
nustatyta tvarka ir terminais ir stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne
vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.
Jūsų prašymu, tokie duomenys pateikiami raštu nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu.
Informacijos apie tai, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie
tvarkomi ir kokiems duomenų gavėjams buvo pateikti per paskutinius vienerius metus, pateikimas
yra nemokamas vieną kartą per kalendorinius metus.
Jeigu, gavus prašymą, mums kilo įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę
paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ar jo kopijos.
Jūs taip pat turite teisę, pateikęs mums rašytinį prašymą (paštu, elektroniniu paštu ar pateikiant
mūsų buveinėje), reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis,
reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys
tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios Slapukų politikos sąlygų.
Konkrečiu Jūsų rašytiniu prašymu, visa Jūsų asmeninė informacija gali būti pašalinta.


Slapukų politikos pakeitimai


Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Slapukų politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Slapukų
politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Jei bus padaryti esminiai Slapukų
politikos pakeitimai, apie tai bus pranešame Internetinėje svetainėje. Nepaisant to, Jums reikėtų
kartais patikrinti šį puslapį ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Slapukų politikos versija.


Kontaktinė informacija


Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Slapukų politikos sąlygomis, maloniai prašome su
mumis susisiekti, žemiau nurodytais kontaktais:


Adresas: Studentų g. 67, LT-51392 Kaunas
Telefonas: +370 630 77077
El. paštas: sales@abili.eu
Paskutinis Slapukų politikos atnaujinimas buvo atliktas: 2024 m. sausio 9 d.